ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım ve Yayın İlkeleri


Yayın İlkeleri

1. İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İBİAD), hakemli, uluslararası bir dergi olup senede iki defa çıkar. 

2.  İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İBİAD) ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

3.Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar verir.

4. Dergide İlahiyat alanında, daha önce yayınlanmamış telif ve tercüme makaleler, yabancı dillerde yayımlanmış makale çevirileri, orijinal metin neşirleri, sadeleştirmeler, kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.

5. Dergide yayınlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır.

6. Dergiye gönderilen çalışmalar, başka bir yerde yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Bu durumdan kaynaklanacak sorunlarla ilişkili hukuki sorumluluk, yazara aittir.

7. Yayınlanmayan yazıların gönderilen materyalleri, yazara iade edilmez. 

8. Gönderilen yazılar yayın kurulu tarafından incelenir. Yayın kurulunun temelde dikkate alacağı unsurlar, şunlardır:

a. İngilizce ve Türkçe özet ve başlık bulunmalıdır.

b. Makale, başlıklandırma, iç sistematik açısından mantıklı kurgulanmalıdır.

c. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmalıdır.

d. Giriş, Sonuç ve Kaynakçası mutlaka bulunmalıdır.

Bu ve benzeri kurallara uyulmadığı görülen yazılar, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.

9. Gönderilen çalışmalar yayın kurulunca uygun bulunduğu takdirde, telifler iki, tercümeler ise bir hakeme gönderilir. her iki hakemden de olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır. iki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde yazı yayınlanmaz. Bir olumlu, bir olumsuz görüş belirtilirse, raporlarının içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından eseri 3. hakeme gönderme ya da reddetme şeklinde karar verilir. Her sayıda sayı hakemleri yayınlanır.

10. Yayınlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem içerisinde cevap verilir.

11. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.

12. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

13. Dergiye gönderilecek makalelerin 7500 kelimeyi, kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmelerinin ise 1500 kelimeyi geçmemesi gerekir.

14. Gönderilen her yazının ekleriyle birlikte toplamı 35 sayfayı aşmamalıdır.

15.  Gönderilen yazıların hakem raporlarında;

a. “Yayınlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı ilgili sayıda yayınlanır.

b. “Düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir. Yazar düzeltmeleri farklı bir renkte yapar. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı yayın kurulunca kontrol edilir. Düzeltilmişse yayınlanır, aksi taktirde reddedilir. Bu konuda karar yayın kuruluna aittir.

c. “Düzeltmelerden sonra görmek istiyorum” görüşü belirtilmiş ise, eser yazarına geri gönderilir. Düzeltmelerden sonra yazı hakemlere arz edilir. Bu süreç sonrasında hakem raporları dikkate alınarak yazı yayınlanır.

d. Hakem raporuna gerekçeli olmak kaydı ile yazarın itiraz hakkı vardır. Yayın kurulu, hakem ile itiraz raporunu incelemek suretiyle eserin yayınlanıp yayınlanmaması hakkında karar verir.

e. “Yayınlanamaz” görüşü belirtilmiş ise yazı yayınlanmaz.

16. Makalenin Türkçe Başlığı ve yazarından sonra 100-150 kelime Türkçe özeti ve 3-5 anahtar kelimeler, ardından İngilizce başlığı, 100-150 kelime İngilizce özeti/ Abstract ve 3-5 İngilizce anahtar kelimeler/ Keywords makaleye eklenmelidir.

17. Makale sonunda mutlaka yazıda kullanılan kaynaklar Kaynakça başlığı altında ifade edilmelidir.

18. Yayınlanan çalışma, daha önce sunulan bir tebliğ ise veya yazı tezden üretilmişse çalışmada bu durum belirtilmelidir.

19. İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan yazıların, dil, bilimsel içerik ve hukuki sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları İBİAD’a aittir.

20. Yayınlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.

21. Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz.

22. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir, gönderilen yazılar iade edilmez. Raporlarıyla birlikte makale takip sisteminde muhafaza edilir. İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi altı ayda bir (Mart ve Eylül aylarında) www.islambilimleri.com adresinde yayınlanır.

23. Tanıtımı yapılan kitap, başlıkta aşağıdaki örnekte olduğu gibi gösterilmelidir:
İslam Hukuk Literatüründe Hz. Musa,     
Ayhan AK,         
İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016, 256 s.  

24. Makaleleriniz mutlaka www.islambilimleri.com adresine kayıt olunarak Makale Takip sistemine istenilen formatta gönderilmelidir. İstenilen formatta tarafımıza ulaşmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

25. Kitap değerlendirme yazılarının yayınına yayın kurulu karar verir.

26. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, İBİAD Yayın Kurulu’na aittir.

 

 

Yazım İlkeleri:

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı  ve sayfa marjları şu şekilde ayarlanmalıdır:  

Kağıt Boyutu:                                  Dikey A4

Üst Kenar Boşluk:                            5.5 cm

Alt Kenar Boşluk:                             5.5 cm

Sol Kenar Boşluk:                             4.5 cm

Sağ Kenar Boşluk:                            4.5 cm

Yazı tipi:                                          Palatino Linotype

Yazı tipi Stili:                                    Normal

Boyutu (normal metin):                      10 punto

Boyutu (dipnot metni):                        8 punto

Satır Aralığı:                                      En az, 12nk

İki yana yaslı,

Satır sonu tirelemesiz.

2. Makalelerde sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi kullanılmamalıdır.

3. Metinde Türkçe seçilmiş ve Yazım Denetimi Dil Bilgisi taramasıyla olabilecek imla hatalarında olabildiğince arındırılmış olmalıdır.

4. Makale dipnotlarında gösterilen kaynaklar sadece italik olarak yazılmalı, bold yapılmamalı ve dipnot sonlarında nokta kullanılmalıdır.

5. Dipnotlarda aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulması gerekir:

a. Kitap: Yazar soyadı, adı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), tahkikli ise (tahk.:), sadeleştirme ise (sad.:), edisyon ise (ed.: veya haz.:), yayın yeri: yayınevi, tarihi (İstanbul: Ensar Yayınları, 2014), cildi (örnek; c. IV), sayfası (s.), sayfadan sayfaya (ss.); Yazma eser ise, Yazar adı, eser adı (italik), Kütüphanesi, numarası (no:), varak numarası (örnek, vr. 10b).

b. Makale; Yazar soyadı, adı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), yayın yeri: yayınevi, tarihi, cildi (örnek; c. IV), süreli yayın ise (örnek; sayı: 3), sayfası (s.).

c. Basılmış sempozyum bildirileri ve ansiklopedi maddeleri, makalenin referans veriliş düzeniyle aynı olmalı.

d. Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.

e. Dergimizde kullanılan bazı kısaltma örnekleri; bakınız (bkz.), karşılaştırınız (krş.), adı geçen eser (a.g.e.), Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), MEB İslâm Ansiklopedisi (İA), Kütüphane (Ktp.), numara (no:).

6. Makale sonunda mutlaka yazıda kullanılan kaynaklar Kaynakça başlığı altında ifade edilmelidir.

7. Makale yazarı veya çevirmeninin unvanı, görev yaptığı kuruluş ve kendisine ulaşılabilecek olan mail adresi yıldızlı dipnotta ifade edilmeli ayrıca makale bir çeviriyse çevirinin hangi kaynaktan yapıldığı açık bir şekilde yine dipnotta belirtilmelidir.

8.  Çeviri ve sadeleştirme yazılarında gönderiye metinlerinin orijinallerinin bir kopyası da taranarak (bilgisayar ortamına aktarılmak suretiyle) eklenmelidir.

9. Makaleleriniz mutlaka www.islambilimleri.com adresinden sisteme üye olduktan sonra Makale Takip sistemine “word” formatında gönderilmeli ve makale sisteme gönderilirken istenen form eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

10. Metin içerisinde kesinlikle başlık formatı kullanılmamalı ve atılan başlıklarda sadece kelimelerin ilk harfşeri büyük punto ile bold ve tüm metinde olduğu gibi iki yana yaslanmış olarak yazılmalı, başka bir stil uygulanmamalıdır.

11. Kaynakçada makale, ansiklopedi maddesi ve yayımlanmış bildirilerin sayfa aralıkları tam olarak verilmelidir.

12. “Kaynakça”da eserler, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır.

13. Metin ve dipnotta yer alan Arapça ibareler, “Traditional Arabic” yazı stilinde, metinde 12 punto, dipnotta ise 10 punto olarak yazılmalıdır. Ayetlere yapılan atıflar dipnotta gösterilirken Bakara, 2/15 şeklinde verilmelidir. Hadislere yapılan atıflarda ise, Kütüb-i Sitte’de yer alan kitaplar için yazarın meşhur adı, bölüm adı, bab numarası (Muslim’de hadis numarası) şeklinde verilmelidir (Buhârî, Edeb,17 gibi).

14. Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerde ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.

 

test


Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri