ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Dil ve Anlam İlişkisi Bağlamında Mefhûmun Delâleti
İslam hukukunda hükümlerin doğru kabul edilebilmesi için fıkıh usulünde belirlenmiş olan yöntemlere uygun olması gerekir. Fıkıh usulünde, İslam hukukunun ana kaynaklarından olan Kur’an ve Sünnetin (nassların) lafızlarının ifade ettiği anlamlardan hüküm çıkarılması konusunda Hanefî mezhebinin takipçisi alimlerin benimsediği fukahâ yöntemi ile Şafiî mezhebi ve diğer kelamcıların benimsediği mütekellimîn yöntemi birbirinden farklı yollar takip etmiştir. Özellikle Hanefî usûlcüler mütekellimin metodunda yer alan mefhumun (anlaşılanın) delaletini fasit saymaktadır. Bazı kaynaklarda bu durum sadece kavramların tasnifi ve isimlendirilmesinde var olan bir ihtilaf olarak değerlendirilirken bazı kaynaklarda ise iki görüşün birbirinden çok ayrı şeyler ifade ettiği belirtilmektedir.

Keywords
Mefhûm, Delâlet, Mantûk, Mefhûmu Muvâfakât, Mefhûmu Muhâlefet

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri